Svetainių talpinimo ir aptarnavimo sąlygos

  PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 • Ši sutartis sudaroma tarp INTERNETU LENGVIAU, (toliau vadinama "Vykdytoju"), ir Kliento, užsiregistravusio etchost.lt svetainės sistemoje, teisingai užpildžiusio registracijai reikalaujamus laukus ir sutikusio su šios sutarties numatytomis sąlygomis.
 • 1. Sutartis
 • 1.1. Vykdytojas įsipareigoja internetu teikti Užsakovui svetainių talpinimo ir elektroninio pašto (angl. hosting) ir kitas susijusias paslaugas (toliau - "Paslaugos"), o Užsakovas įsipareigoja naudotis Paslaugomis sutartyje nustatytomis sąlygomis.
 • 1.2. Paslaugų aprašymas, teikimo sąlygos, kainos pateiktos mūsų internetinėje svetainėje etchost.lt.
 • 2. Šalių teisės ir įsipareigojimai
 • 2.1. Vykdytojas įsipareigoja:
 • 2.1.1. teikti Užsakovui Užsakyme nustatytas Paslaugas;
 • 2.1.2. pradėti Paslaugos teikimą nuo apmokėjimo pagal Užsakymą bei apie tai pranešti Užsakovui jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • 2.1.3. Paslaugos teikimo laikotarpiu konsultuoti Užsakovą atitinkamos Paslaugos teikimo klausimais;
 • 2.1.4. informuoti Užsakovą el. paštu ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas apie planuojamus profilaktinius darbus ar kitus techninius pakeitimus, dėl kurių gali kilti tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimai;
 • 2.1.5. Užsakovui informavus apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus, įvykusius dėl Vykdytojo techninės ar programinės įrangos gedimo, per 4 (keturias) valandas darbo dienomis (nuo 8.00 iki 17.00 val.) arba per 8 (aštuonias) valandas nedarbo metu, imtis priemonių jiems šalinti;
 • 2.1.6. Užtikrinti Užsakovo suteiktos informacijos konfidencialumą;
 • 2.1.7. Vykdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti paslaugos mokeščius neinformavęs apie tai Užsakovą.
 • 2.2. Užsakovas įsipareigoja:
 • 2.2.1. pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją. Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas pateiktų jo nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;
 • 2.2.2. sudaryti sutartį ir atlikti kitus veiksmus, laikydamasis Vykdytojo nustatytų sąlygų, su kuriomis Užsakovas susipažįsta ir sutinka sudarydamas šią sutartį ir/ar naudodamasis Vykdytojo paslaugomis internetu;
 • 2.2.3. pasikeitus Užsakovo kontaktinei informacijai arba rekvizitams, informuoti Vykdytoją apie pasikeitimą per 10 dienų arba prisijungus prie Tinklalapio pakeisti savo identifikuojančią informaciją;
 • 2.2.4. nedelsiant informuoti Vykdytoją telefonu arba el. paštu apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus;
 • 2.2.5. mokėti už teikiamas Paslaugas šios sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka;
 • 2.2.6. nenaudoti Vykdytojo Paslaugų neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masinio el. pašto siuntimu, ir/arba pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus arba kitų Vykdytojo klientų teises ir teisėtus interesus;
 • 2.2.7. pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais elektroniniais kanalais Vykdytojui atsiųstus pranešimus, jei Užsakovas tinkamai užsiregistravo Tinklalapyje panaudodamas atpažinimo ir apsaugos priemones;
 • 2.3. Jeigu Užsakovas imasi veiklos, kuri nepagrįstai smarkiai apkrauna serverio, kuriame talpinama užsakyta paslauga, resursus arba kuri reikalauja neproporcingų Vykdytojo techninės infrastruktūros resursų, įskaitant, bet neapsiribojant didelio e. pašto laiškų siuntimo, aktyvių skriptų ar kitos programinės įrangos naudojimą, ir, Vykdytojui įspėjus Užsakovą, pastarasis nepašalina trukdžių, Vykdytojas turi teisę apriboti pateikiamus techninius resursus arba sustabdyti Paslaugos teikimą nedelsiant.
 • 2.3.1. Užsakovas užtikrina, kad jo interneto svetainės programiniai kodai yra sukurti taip, kad pernelyg neperkrautų serverio resursų: operatyviosios atminties, serverio procesoriaus ar kietojo disko.
 • 2.3.3 Užsakovas užtikrina, kad masiškai nesiųs nepageidaujamų elektroninių laiškų (brukalų), elektroninio pašto serverio ar svetainės skriptų pagalba.
 • 2.3.3 Užsakovas užtikrina, kad visi likę jo skriptai ar programiniai kodai nepadarys žalos savo ir kitiems serveriams.
 • 2.3.4 Patartina, kad Užsakovo projektas patalpintas svetainių talpinimo paslaugos serveriuose neviršytų vieno Intel Xeon procesoriaus branduolio apkrovimo; duomenų bazės užklausos truktų ne ilgiau kaip 5-ios sekundės; operatyviosios atminties sąnaudos neviršytų 1GB.
 • 3. Atsiskaitymo tvarka
 • 3.1. Abonentinis mokestį už pirmąjį Paslaugų teikimo periodą, pagal Užsakyme pasirinktą planą, Užsakovas privalo sumokėti po užsakymo-sąskaitos išankstiniam apmokėjimui gavimo dienos.
 • 3.2. Sąskaitą?faktūrą už Paslaugas Vykdytojas išrašo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po to kai Užsakovas apmoka Paslaugos Užsakymesąskaitoje išankstiniam apmokėjimui nurodytą pinigų sumą ir išsiunčia Užsakovo nurodytu el. pašto adresu.
 • 3.3. Už papildomas Paslaugas ar didesnių Vykdytojo serverinio kompiuterio resursų naudojimą nei numatytą Užsakyme Užsakovas apmoka atskirai pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą-faktūrą per joje nurodytą terminą. 3.4. Visi mokėjimai laikomi atliktais nuo pinigų įskaitymo į Vykdytojo sąskaitą dienos.
 • 3.5. Užsakovui laiku neapmokėjus pateiktų sąskaitų-faktūrų, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną Užsakovas privalo mokėti 0,2% (dvi dešimtąsias procento) delspinigių nuo visos įsiskolinimo sumos.
 • 4. šalių atsakomybė
 • 4.1. šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.
 • 4.2. Vykdytojas neatsako už žalą, kilusią dėl siunčiamos arba gaunamos informacijos patikimumo, praradimo, vėlavimo, dėl virusų ar pan., kurią Užsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai gali patirti, naudodamasis Vykdytojo duomenų perdavimo tinklu komerciniais arba nekomerciniais tikslais.
 • 4.3. Vykdytojas neatsako už bet kokią interneto tinkle esančią ar siūlomą informaciją, medžiagą, produkciją arba paslaugas. Naudodamasis jomis, Užsakovas veikia savo rizika ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus. Jokia Vykdytojo ar jo darbuotojų šiame punkte nurodytais klausimais suteikta informacija, patarimai, rekomendacijos nesukuria Vykdytojui jokių įsipareigojimų Užsakovo atžvilgiu.
 • 4.4. Vykdytojas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Užsakovui taiko tretieji asmenys.
 • 4.5. Vykdytojas neatsako už Užsakovo interneto tinklalapio ar jo turinio, prieštaraujančio galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, laikymą ir pašalinimą.
 • 5. Nenugalima jėga (force majeure - DDOS)
 • 5.1. šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure).
 • 5.2. šalis, kuri dėl force majeure aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai šaliai. Tinkamai nepranešusi, šalis nuo atsakomybės neatleidžiama.
 • 5.3. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, bet kuri šalis turi teisę nutraukti šią sutartį, apie tai raštu pranešusi kitai šaliai, o Vykdytojas tokiu atveju privalo grąžinti Užsakovui avansu sumokėtus mokesčius
 • 5.4. šalis, dėl force majeure aplinkybių negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti kitai šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.
 • 6. Sutarties galiojimas, jos apribojimas ir nutraukimas
 • 6.1. Teisė naudotis Paslaugomis teikiamomis elektroniniais kanalais galioja Užsakyme nurodytą laikotarpį. Iki Užsakymo termino pabaigos likus nemažiau kaip 15 (penkiolikai) dienų Užsakovui atlikus naują Užsakymą, kaip nurodyta šioje sutartyje, Sutartis pratęsiama automatiškai. Užsakymų skaičius ir laikotarpiai neribojami.
 • 6.2. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki Paslaugų teikimo pabaigos. Kiekviena šalis turi teisę ją nutraukti raštu ar elektroniais kanalais įspėjusi apie tai kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nutraukus šią sutartį, sumokėtas registracijos mokestis už Paslaugas negrąžinamas.
 • 6.3. Vykdytojas turi teisę įspėjęs prieš 3 darbo dienas vienašališkai nutraukti šią sutartį arba tam tikros Paslaugos teikimą, jeigu Užsakovas nevykdo bent vieno šia sutartimi prisiimto įsipareigojimo.
 • 7. Kitos nuostatos
 • 7.1. Visi šioje sutartyje nesureguliuoti klausimai sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 • 7.2. šalys sutarė, kad visi ginčai dėl prievolių pagal šią sutartį vykdymo bus nagrinėjami teisme pagal Vykdytojo buveinės vietą.
 • 7.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis.
 • 7.4. Užsakovas Tinklalapyje naudodamasis elektroniniais kanalais, gali kreiptis į Vykdytoją dėl kitų paslaugų užsakymo, keitimo, įskaitant ir sutarties sąlygas.
 • 7.5. Užsakovas sutinka, kad Vykdytojas turi teisę naudoti Užsakovo pateiktus duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teikdamas pasiūlymus apie Vykdytojo teikiamas prekes ir paslaugas. Užsakovas Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje gali pareikšti savo nesutikimą dėl Užsakovo pateiktų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.